กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สุโขทัย เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
2 14
3 41
4 101
5 94