กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ตาก เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 51
2 62
3 149
4 104
5 36