กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ตาก เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 25
2 23
3 43
4 63
5 80