กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กำแพงเพชร เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 12
2 12
3 189
4 140
5 46