กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กำแพงเพชร เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
3 45
4 169
5 236