กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 12
3 62
4 86
5 49