กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เชียงราย เขต 4)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 14
2 30
3 85
4 93
5 42