กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เชียงราย เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 12
2 22
3 102
4 129
5 65