กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เชียงราย เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 12
3 52
4 61
5 47