กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พะเยา เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 26
2 43
3 68
4 80
5 27