กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.น่าน เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 14
3 76
4 91
5 74