กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.แพร่ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 8
2 9
3 54
4 64
5 46