กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.แพร่ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 2
2 9
3 27
4 34
5 45