กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 10
3 77
4 78
5 58