กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ลำปาง เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 34
2 48
3 140
4 89
5 7