กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ลำปาง เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 11
2 4
3 49
4 63
5 49