กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ลำพูน เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 19
2 26
3 54
4 64
5 26