กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เชียงใหม่ เขต 5)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 31
2 42
3 63
4 46
5 30