กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เชียงใหม่ เขต 4)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 9
3 51
4 57
5 49