กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.มุกดาหาร)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 18
2 44
3 135
4 154
5 72