กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สกลนคร เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 23
2 23
3 67
4 92
5 95