กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สกลนคร เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 34
3 124
4 133
5 86