กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สกลนคร เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 14
2 20
3 98
4 152
5 111