กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 6
3 65
4 101
5 106