กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 23
2 28
3 80
4 119
5 93