กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 23
2 27
3 93
4 99
5 80