กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 26
2 27
3 153
4 187
5 170