กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 22
2 48
3 111
4 129
5 101