กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.มหาสารคาม เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 12
2 13
3 67
4 71
5 61