กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.มหาสารคาม เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 19
2 30
3 109
4 132
5 113