กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.มหาสารคาม เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 17
2 24
3 49
4 94
5 99