กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.หนองคาย เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 6
2 6
3 50
4 91
5 71