กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เลย เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 22
2 20
3 81
4 92
5 73