กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เลย เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 16
3 39
4 85
5 49