กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.อุดรธานี เขต 4)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 2
2 16
3 63
4 89
5 69