กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ขอนแก่น เขต 5)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 47
2 32
3 133
4 135
5 126