กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ขอนแก่น เขต 4)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 30
2 44
3 90
4 96
5 75