กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ขอนแก่น เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 11
2 24
3 85
4 103
5 98