กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ขอนแก่น เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 19
2 18
3 114
4 147
5 99