กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ขอนแก่น เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 22
2 2
3 36
4 77
5 115