กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.หนองบัวลำภู เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 24
2 32
3 50
4 87
5 56