กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.หนองบัวลำภู เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 15
2 13
3 65
4 145
5 90