กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.บึงกาฬ)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 18
2 24
3 95
4 92
5 72