กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.อำนาจเจริญ)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 13
2 16
3 96
4 172
5 108