กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ชัยภูมิ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 40
2 44
3 143
4 128
5 123