กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ชัยภูมิ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 22
2 37
3 83
4 141
5 108