กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ยโสธร เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 14
2 22
3 40
4 104
5 131