กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ยโสธร เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
2 7
3 30
4 69
5 80