กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.อุบลราชธานี เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 17
2 33
3 115
4 120
5 94