กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.อุบลราชธานี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 13
2 30
3 65
4 146
5 105